Αγία ΠαρασκευήΕργασίαΔήμοιΕιδήσεις

Πρόσληψη προσωπικού από το Δήμο Αγίας Παρασκευής

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

Η πρόσληψη αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων. Συνολικά θα προσληφθούν είκοσι έξι (26) άτομα για διάρκεια μέχρι και τεσσάρων (4) μηνών. Οι ειδικότητες στις οποίες αφορά είναι:

– Δεκαεννέα (19) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ)
– Τέσσερις (4) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ)
– Τρεις (3) Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών 3. Να
έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης που επιλέγουν 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. ΓΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 19 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α ́
μέρος του κεφ. Β ́(Προσόντα και Κωλύματα
διορισμού) του Ν.3584/2007.
4.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι
φορείς του δημοσίου στους οποίους
εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12
μήνες).

Β. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’ 

1.Aντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή
ελλείψει αυτού υποχρεωτικής εκπαίδευσης .
4.Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́
κατηγορίας.
5.Πιστοποπιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
6.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α ́
μέρος του κεφ. Β ́(Προσόντα και Κωλύματα
διορισμού) του Ν.3584/2007.
7.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι
φορείς του δημοσίου στους οποίους
εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12
μήνες).

Γ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ειδικότητας 1.3 ή 2.5
ή 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ ́αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του
αρμοδίου Υπουργού.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης
Γ ́κατηγορίας.
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ́ ή
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας,

ή

ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας,

ή

απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή,

ή

απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417 και ώρες 10-12, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.
Πληροφορίες Φράγκος Φλωρέντιος 213 2004 565 και Μάνδρου Ελένη τηλ. 213 2004 562.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 23/07/2020 έως 29/07/2020.

Show More

Related Articles

Back to top button