Χαλάνδρι

Προσλήψεις στον Δήμο Χαλανδρίου

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (έως δύο μήνες )για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, προχωρά ο Δήμος Χαλανδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών  του Δήμου  Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την  στο Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (πληρ.: Ε. Κορομάντζου ,τηλ. 2132023862,865,870).  Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει δέκα (10)  ημέρες  από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσης στο Δημοτικό κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button