ΔήμοιΕλλάδαΝέαΕιδήσεις

Ξεκίνησε ο μεγάλος διαγωνισμός αποχέτευσης που καλύπτει Ραφήνα, Πικέρμι και Σπάτα

Στη δημιουργία Βιολογικού Καθαρισμού που θα καλύπτει τις περιοχές της Ραφήνας, του Πικερμίου, των Σπάτων και της Αρτέμιδας προχωρά η ΕΥΔΑΠ, με στόχο να ολοκληρωθεί η επένδυση και η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης σε αυτό το τμήμα της Ανατολικής Αττικής. Το έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 110 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 88,77 εκατ. ευρώ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για έργο που έρχεται να συμπληρώσει άλλους δύο διαγωνισμούς 166 εκατ. ευρώ που τρέχουν στην περιοχή τα δίκτυα αγωγών στις παραπάνω περιοχές. Συνολικά θα επενδυθούν σε αυτούς τους 3 διαγωνισμούς 276 εκατ. ευρώ προκειμένου οι 4 περιοχές να αποκτήσουν σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται τα έργα της παρούσας φάσης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (Κ.Π.Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος αυτό χώρου.

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ- δηλαδή ο Βιολογικός) θα κατασκευαστεί στο Δήμος Σπάτων–Αρτέμιδος, στη θέση Πλατύ Χωράφι για το ΚΕΛ και Θέση «Ακρωτήριο Βελάνι» για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης.

Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μια μέρα αργότερα, στις 11 Απριλίου. Το έργο έχει διάρκεια 114 μήνες. Σε αυτό περιλαμβάνεται περίοδος 30 μηνών για την κατασκευή και 84 μήνες (7 έτη) για τη λειτουργία.

Στους όρους της προκήρυξης περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της ΕΥΔΑΠ μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για 1 έτος (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός προαίρεσης για το 1 έτος προεκτιμάται σε 2.719.036,29 ευρώ.

Ποια έργα θα εκτελεστούν

Το αντικείμενο της Εργολαβίας διαχωρίζεται στα εξής μέρη και τμήματα, χωρίς ο διαχωρισμός αυτός να αναιρεί τον ενιαίο χαρακτήρα του Έργου:

A. Πρώτο Μέρος (Μέρος 1) του Έργου, που περιλαμβάνει τα τρία τμήματα 1Α, 1Β και 1Γ. Το Πρώτο Τμήμα (Τμήμα 1Α) του Έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης – Μελέτης Εφαρμογής και την πλήρη κατασκευή του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού, σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

Το Δεύτερο Τμήμα (Τμήμα 1Β) του Έργου περιλαμβάνει τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ και του αγωγού διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών ολοκλήρωσης και της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση των έργων.

Το Τρίτο Τμήμα (Τμήμα 1Γ) του Έργου περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της εγκεκριμένης Οριστικής μελέτης, την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και την πλήρη κατασκευή του ΚΠΕΕ και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

B. Δεύτερο Μέρος (Μέρος 2) του Έργου, που περιλαμβάνει την κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον Ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς και τη συντήρηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών ή ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται και η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – έρευνας που είναι αναγκαία για την άρτια κατασκευή των έργων (ΚΕΛ, υποθαλάσσιος αγωγός, ΚΠΕΕ).

Με πληροφορίες από News247

Show More

Related Articles

Back to top button