ΠεριβάλλονΝέαΕιδήσεις

Η Ελλάδα δεν υπακούει στις Οδηγίες για τα απορρίμματα

Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να παραπεμφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης βρίσκεται η Ελλάδα, εξαιτίας της μη συμμόρφωσής της με κοινοτικές Οδηγίες και της μη μεταφοράς στην εθνική της νομοθεσία νέων κανόνων της Ε.Ε. Οι παραβάσεις της χώρας μας αφορούν τη μη ορθή επεξεργασία των αστικών λυμάτων, τη διαχείριση, τις ροές και την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας. Συγκεκριμένα:

● Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) που απαιτεί από τα κράτη – μέλη να διασφαλίζουν ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους. Το 2011, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, επειδή δεν εκπλήρωνε αυτήν την υποχρέωσή της, αλλά η χώρα μας δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ε.Ε. στις 14/9/2017, με την οποία έκρινε ότι η Ελλάδα δεν εξασφάλισε την ορθή συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε πέντε οικισμούς. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση εξακολουθεί να υφίσταται για δύο οικισμούς, της Προσοτσάνης και του Δοξάτου στη Δράμα. Εκτός της παραπομπής στο Δικαστήριο της Ε.Ε., η Ελλάδα κινδυνεύει και με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

● Η Ελλάδα καλείται να πάρει τα αναγκαία μέτρα, για να διασφαλίσει την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων και τη λεγόμενη «ιεράρχηση των αποβλήτων», στο πλαίσιο της οποίας η πρόληψη των αποβλήτων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και η ανακύκλωση αποκτά προτεραιότητα έναντι της ανάκτησης ενέργειας ή της διάθεσης. Οπως επισημαίνει η Επιτροπή, τα τελευταία 10 χρόνια, ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Μύκονο λειτουργεί πλημμελώς, εξακολουθώντας να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Οι απορροές ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα, το βιοαέριο δεν συλλέγεται ούτε υποβάλλεται σε επεξεργασία, αλλά απελευθερώνεται απευθείας στην ατμόσφαιρα, ενώ απόβλητα μπορούν να εντοπιστούν εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής.

● Η Ελλάδα και 6 κράτη – μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με τις ροές αποβλήτων για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

● Η Ελλάδα και ακόμη 12 κράτη – μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της Ε.Ε. για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, που εισάγουν, από το 2030, περιορισμούς στην υγειονομική ταφή όλων των αποβλήτων που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Με τους κανόνες επιδιώκεται ο περιορισμός, έως το 2035, του μεριδίου των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10%. Επιπλέον, ζητείται από τις χώρες της Ε.Ε. να θέσουν σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας για τα αστικά απόβλητα που διατίθενται για υγειονομική ταφή.

● Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και 16 κράτη – μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Μεταξύ άλλων, η σχετική κοινοτική οδηγία ενισχύει τους κανόνες για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και θέτει νέους στόχους για την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, με στόχο την ανακύκλωσή τους τουλάχιστον στο 55% έως το 2025 και στο 65% έως το 2035.

● Η Ελλάδα και 12 κράτη – μέλη καλούνται να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας.

● Τέλος, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και 17 κράτη – μέλη να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, καθώς δεν εκπόνησαν σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης αυτών των ειδών.

ΠΗΓΗ: efsyn.gr

Show More

Related Articles

Back to top button