ΕργασίαΕλλάδα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Για την πρόσληψη 16 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας και 4 ΔΕ Οδηγών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4325/2015.

3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/09, σύμφωνα με τις οποίες το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να εξαιρείται των διαδικασιών του Ν.2190/94.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018)

6. Τις διατάξεις της παρ, 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες ανατέθηκε ρητά στην Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα λήψης απόφασης για το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.

7. Την υπ’ αριθ.129/2020 (ΑΔΑ: ΩΜ5ΤΩΞΚ-7Ξ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11358/7-5-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών των αποδοχών και των υπερωριών του έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους Κ.Α. 35.6041.0005, Κ.Α. 35.6054.0001, Κ.Α. 35.6042.0000

9. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθ.: ΑΑΥΜΙΣ 826/6-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΓΩΞΚ-Σ6Ρ), ΑΑΥΜΙΣ 825/6-05-2020 (ΑΔΑ:6ΒΝ5ΩΞΚ-Β74) και ΑΑΥΜΙΣ 824/6-5- 2020 (ΑΔΑ:6ΘΞ3ΩΞΚ-3ΨΩ) .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την πρόσληψη δεκαέξι (16) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας και τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών σύμφωνα με τα αναφερόμενα, ως ακολούθως:

http://www.pallini.gr/files/posts/files/ANAKOIN%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%202020.pdf

 

Show More

Related Articles

Back to top button