ΠεριβάλλονΑθήναΑνάπτυξηΑλληλεγγύηΈργαΔημοτικάΕιδήσεις

Περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων από το Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων [CPV: 85200000-1: Κτηνιατρικές υπηρεσίες, 85210000-3: Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων], για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, εκτιμώμενης αξίας 40.322,58 € πλέον Φ.Π.Α. ήτοι συνολικού ποσού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 22/05/2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:30 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο.

Οι υποψήφιοι πάροχοι οι οποίοι αδυνατούν να παραστούν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέσα, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τις 21/05/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ειδάλλως είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [Αρμόδια υπάλληλος: κ. Άννα Ορτεντζάτου, τηλ. 213-2014.726, fax: 210-6722934, e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr].

Έγγραφα Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη
  3. Τεχνική Περιγραφή
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  5. ΤΕΥΔ
  6. ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή)

Πηγή ενημέρωσης : Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα. Άννα Ορτεντζάτου

Show More

Related Articles

Back to top button