ΕργασίαΕλλάδαΕκπαίδευσηΕιδήσεις

Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212 απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας
υπόψη την  υπ΄ αριθμ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:
ΨΠΗΔ46ΨΖΣΠ-ΖΧ4), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με
αρ. πρωτ. 660/4/16980/10-06-2020  για  την υποβολή αιτήσεων προς
πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της πράξης “Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ” (ΟΠΣ 5002212).

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mis.inedivim.gr

H προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020
(ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με
ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου
φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση :
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ
111 43 Αθήνα  (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος),
με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική
Πρόσκληση.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται
από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή
και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται.

Show More

Related Articles

Back to top button