ΚοινωνίαΕργασία

Εποχικοί εργαζόμενοι

Τι λέει ο νόμος για τα δικαιώματά τους

 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 156/1994, το οποίο ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει τον εργαζόμενο εντός δύο μηνών μετά την πρόσληψη σε γραπτή μορφή (σύμβαση εργασίας ή άλλο έγγραφο) σχετικά με :

α) Τα στοιχεία ταυτοποίησης εργαζομένου και εργοδότη,

β) Τοποθεσία παροχής απασχόλησης,

γ) Ειδικότητα και καθήκοντα

δ) διάρκεια της σύμβασης και πρώτη ημέρα απασχόλησης ε) μισθός και Συλλογική Σύμβαση που υπάγεται ο εργοδότης στ) ημερήσιο/εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης

Σχετικά με την πρόωρη λήξη της Σύμβασης

Μια σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να τερματιστεί πριν τη λήξη της μόνο εφόσον υπάρχει «σπουδαίος λόγος», η ύπαρξη του οποίου κρίνεται δικαστικά.

Στην περίπτωση ύπαρξης και απόδειξης σπουδαίου λόγου, ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης. Εάν, όμως, ο λόγος δεν είναι «σπουδαίος» η καταγγελία της σύμβασης προ της ορισμένης διάρκειά της είναι άκυρη και οφείλεται αποζημίωση ίση με τους μισθούς που θα λάμβανε ο εργαζόμενος εάν η σχέση εξελισσόταν ομαλά.

Σχετικά με το Ωράριο εργασίας

Κατά τις σχετικά πρόσφατες ρυθμίσεις του Ν. 4808/2021, το νόμιμο πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας καθορίστηκε σε 40 ώρες για 5θήμερη εβδομάδα εργασίας, δηλαδή 8 ώρες ημερησίως και για 6ήμερη εβδομάδα το πλήρες ωράριο είναι έξι ώρες και σαράντα λεπτά ημερησίως.

Με ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις το ωράριο εργασίας δύναται να είναι μικρότερο ποτέ όμως μεγαλύτερο από το νόμιμο.

Σχετικά με την Υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση

Η απασχόληση πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα επί πενθημέρου και 48 ωρών την εβδομάδα επί εξαημέρου θεωρείται – σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 –υπερωριακή απασχόληση και διέπεται από όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες νομιμοποίησής τους. Αμείβεται δε, με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Show More

Related Articles

Back to top button