Χαλάνδρι

Προσλήψεις τεσσάρων ιατρών στο Δήμο Χαλανδρίου

Την πρόσληψη τεσσάρων ΠΕ Ιατρών με σύμβαση μίσθωσης έργου έως ένα έτος, ανακοίνωσε ο Δήμος Χαλανδρίου για τις εξής παρακάτω ειδικότητες :

  • 1   ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  ΔΥΟ  (2)  ΤΡΙΩΡΑ  ΤΗΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  • 1   ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  ΤΡΙΑ  (3)    ΤΡΙΩΡΑ  ΤΗΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  • 1  ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  ΔΥΟ  (2)  ΤΡΙΩΡΑ  ΤΗΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  • 1  ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  ΤΡΙΑ  (3)  ΤΡΙΩΡΑ  ΤΗΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την  αίτησή  τους  πρέπει  να  υποβάλουν  υποχρεωτικώς  τα  εξής  δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση

2. Αντίγραφο πτυχίου

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο

5. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας

6. Πιστοποίηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

8. Προϋπηρεσία

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή  πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο καθώς επίσης και  προηγούμενη εμπειρία.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα σχετικά  δικαιολογητικά κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  (εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή)στο Δήμο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30,  Χαλάνδρι, ΤΚ 152 34,  απευθύνοντάς την  στο  Τμήμα Ιδ. Δικαίου προσωπικού,  (τηλ. 2132023865 ,862,870).

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία  πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και την ανάρτησή της  παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

https://www.chalandri.gr/wp-content/uploads/2019/02/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ_4_ΠΕ_ΙΑΤΡΟΙ.pdf

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close